1. Postanowienia ogólne i definicje

Właścicielem serwisu komputerowego jest firma Rawcom Rafał Wojtasik prowadzona przez Rafała Wojtasika, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) pod numerem NIP: 9521928867, REGON: 146459892, ze stałym miejscem wykonywania działalności przy ul. Wilgi 32A 04-831 Warszawa – zwana dalej “Rawcom” lub „Serwisem”. Niniejszy regulamin Serwisu (dalej jako: „Regulamin”) dotyczy warunków oraz zasad wykonywania usług serwisowych i informatycznych przez Rawcom. Podmioty gospodarcze oraz osoby fizyczne i prawne zlecające wykonanie usługi serwisowej bądź informatycznej dalej zwane będą Klientami. Złożenie zlecenia naprawy oznacza zawarcie Umowy serwisowej, do której w całości ma zastosowanie niniejszy Regulamin, a Klient jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu i zaakceptowania jego treści przed zawarciem Umowy serwisowej. Regulamin jest dostępny w formie cyfrowej pod adresem: https://rawcom.pl/regulamin/ oraz w formie papierowej w siedzibie serwisu.

  1. Umowa serwisowa

Umowa serwisowa – umowa pomiędzy Serwisem a Klientem, która zostaje zawarta poprzez akceptację przez Klienta warunków znajdujących się w Regulaminie  oraz poprzez złożenie podpisu na dokumencie. „Potwierdzenie przyjęcia sprzętu do serwisu”. Klient zlecając wykonanie usługi zobowiązany jest do podania podstawowych danych (imię i nazwisko, numer telefonu) niezbędnych do jego identyfikacji, sprawnego nawiązania kontaktu i informowania w sprawie realizowanej usługi. Rawcom Rafał Wojtasik informuje, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, a Klientowi przysługują wszystkie prawa wskazane w Polityce Prywatności związane z ochroną danych osobowych. Odmowa podania podstawowych danych kontaktowych może być podstawą do odmowy przyjęcia sprzętu do serwisu lub odmowy wykonania usługi. Rawcom Rafał Wojtasik nie weryfikuje prawa własności Klienta do powierzanego mienia. Klient przekazujący sprzęt do naprawy deklaruje, że posiada prawo jego rozporządzaniem jako właściciel lub dysponent (np. pośrednik lub upoważniony pracownik) i jest osobą uprawnioną do podejmowania decyzji i ustaleń w kwestii zakresu, kosztów i terminu realizacji usługi. Klient oddając sprzęt do naprawy otrzymuje „Potwierdzenie przyjęcia sprzętu do serwisu” zawierający dane identyfikacyjne Klienta i urządzenia (np. marka, typ, numer seryjny, opis kompletu), opis usterki lub zakres usługi oraz unikalny numer naprawy. Rawcom Rafał Wojtasik nie odpowiada za urządzenia i akcesoria pozostawione przy sprzęcie, a nie ujęte w „Potwierdzenie przyjęcia sprzętu do serwisu”. Klient powinien zgłosić brak wykazanego urządzenia lub akcesorium na dokumencie „Potwierdzenie przyjęcia sprzętu do serwisu”. „Potwierdzenie przyjęcia sprzętu do serwisu” jest dokumentem niezbędnym i wymaganym przy odbiorze sprzętu z naprawy. W przypadku jego braku (np. zagubienie, zniszczenie) ciężar udowodnienia prawa do konkretnego egzemplarza sprzętu spoczywa na Kliencie.

  1. Diagnostyka

Diagnostyka sprzętu przeprowadzana jest w celu wykrycia przyczyn niesprawności (również tych nie zgłoszonych przez Klienta, ale stwierdzonych przez serwis), wyceny kosztów i określenia terminu wykonania naprawy oraz ustalenia okresu gwarancji. Usługa diagnostyki jest bezpłatna w przypadku realizacji naprawy w serwisie. Jeśli Klient po zapoznaniu się z wyceną usługi odstąpi od jej wykonania ponosi opłatę za diagnostykę sprzętu zgodnie z cennikiem. W przypadku rezygnacji przez Klienta z wykonania usługi po uzgodnieniu i zaakceptowaniu ostatecznej ceny, Rawcom Rafał Wojtasik może domagać się od Klienta pokrycia kosztów zamówionych i zużytych części oraz czynności serwisowych, uzależniając od tego wydanie sprzętu.

  1. Nośniki danych

Klient przekazując Serwisowi nośniki danych (również te zamontowane w sprzęcie) oświadcza, że jest właścicielem lub posiada prawo do tych danych i ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie konsekwencje wynikające z naruszenia przepisów w przypadku ujawnienia w nich treści prawnie zabronionych lub naruszających licencje albo prawa osób lub firm trzecich. Klient jest zobowiązany do usunięcia z nośnika danych przekazywanego do Serwisu wszelkich danych osobowych, które podlegają ochronie zgodnie z przepisami prawa. Jeżeli Klient nie usunął tych danych przed przekazaniem sprzętu do naprawy jest zobowiązany poinformować o tym Serwis i zawrzeć z Serwisem umowę o powierzeniu do przetwarzania danych osobowych. Za skutki braku zawarcia takiej umowy lub nieusunięcie danych z nośnika – Serwis nie ponosi odpowiedzialności. Serwis dołoży wszelkiej staranności działając zgodnie z wewnętrznymi procedurami oraz przepisami prawa, dysponując odpowiednimi środkami technicznymi, aby zapewnić ochronę powierzonych danych i ich zabezpieczenie przed kopiowaniem oraz dostępem osób trzecich. W celu zapewnienia bezpieczeństwa danych Klient powinien wykonać kopię zapasową. Niektóre czynności serwisowe mogą prowadzić do konieczności usunięcia danych z nośnika. Wykonanie usługi instalacji oprogramowania wymaga dostarczenia przez Klienta niezbędnych, aktywnych licencji (nie dotyczy programów rozpowszechnianych na licencji GNU GPL, BSD lub Freeware). W przypadku zlecenia obsługi systemu operacyjnego (naprawa, instalowanie, odinstalowanie oprogramowania) Serwis może wnioskować o udostępnienie haseł użytkownika z uprawnieniami administratora.

  1. Czas naprawy

Usterki powierzonego sprzętu usuwane są w okresie od 2 do 7 dni roboczych (w przypadku usług wymagających części zamiennych), po uprzedniej akceptacji wyceny przez klienta. Usterki nie wymagające części zamiennych do 2 dni roboczych.

Usługi ekspresowe do 1 dnia roboczego wraz z sobotami dodatkowo płatne zgodnie z cennikiem.

Czas naprawy sprzętu może się wydłużyć w przypadku zmiennej dostępności części zamiennych. Czas naprawy może ulec wydłużeniu w wyniku wykrycia przez serwis zatajonych informacji o zalaniu, ingerencji osób postronnych lub innych przyczyn komplikujących naprawę.

  1. Koszty usługi

Na całkowity koszt zlecenia składają się: koszt usługi serwisowej, w tym koszt części zamiennych, koszty zamówionych przez Klienta usług dodatkowych, ewentualny koszt związany z doręczeniem sprzętu do Klienta. Przewidywany koszt usługi serwisowej jest podawany Klientowi w wyniku wstępnej diagnozy urządzenia. Jeżeli w trakcie naprawy okaże się, że koszty przekraczają przewidywany koszt usługi Serwis skontaktuje się z Klientem celem uzyskania akceptacji podwyższonych kosztów.  Jeżeli Klient nie zaakceptuje podwyższonego kosztu naprawa nie jest dokonywana a urządzenie zwracane Klientowi po uregulowaniu dotychczas poniesionych kosztów.

  1. Odbiór sprzętu

Po zakończeniu naprawy lub odstąpieniu od jej wykonania Serwis informuje Klienta o gotowości sprzętu do odbioru, a data skutecznego powiadomienia odnotowywana jest w historii naprawy. Za skuteczne powiadomienie przyjmuje się przekazanie Klientowi ww. informacji w sposób przez niego wskazany, tj. drogą telefoniczną lub poprzez pocztę elektroniczną. Klient obowiązany jest do odebrania sprzętu z serwisu w terminie 45 dni od daty przekazania powyższej informacji. Po upływie tego terminu sprzęt ulega przepadkowi i jest rozumiany za porzucony przez właściciela w rozumieniu art.180 i art.181 Kodeksu Cywilnego.

Do skutecznego odebrania sprzętu niezbędne jest doręczenie „Potwierdzenie przyjęcia sprzętu do serwisu”

  1. Ryzyka związane z naprawą

Przeprowadzenie diagnostyki, naprawy lub modernizacji sprzętu może wymagać jego rozmontowania i usunięcia plomb gwarancyjnych, a to może prowadzić do utraty gwarancji producenta lub udzielonej przez inny podmiot (np. poprzedni serwis). Powyższe nie dotyczy obsługi oprogramowania. Jeżeli Klient nie wyraża zgody na usunięcie plomb gwarancyjnych – jest obowiązany zgłosić to przez zleceniem naprawy. Brak zastrzeżenia ze strony klienta nie może być podstawą do późniejszej reklamacji zerwania plomb gwarancyjnych i utraty gwarancji. Brak zgody na usunięcie plomb gwarancyjnych może być podstawą do odmowy wykonania usługi. W przypadku zlecenia obsługi systemu operacyjnego Windows (naprawa, instalowanie, odinstalowanie oprogramowania) zdarza się, że po dokonaniu naprawy Klient powoduje przywrócenie systemu do poprzedniej (wadliwej) konfiguracji. W takim przypadku Serwis nie ponosi odpowiedzialności z tytułu gwarancji lub rękojmi. Ewentualną wadę należy zgłosić przez przywróceniem systemu do poprzedniej konfiguracji lub do dostawcy oprogramowania.

  1. Postanowienia końcowe

Klient zlecając wykonanie usługi serwisowi oświadcza, że zapoznał się z treścią i akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu. Inne postanowienia stron wykraczające poza treść Regulaminu wymagają formy pisemnej. We wszelkich kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajduje Kodeks cywilny.